VUOKRAPALVELU LUMILIN YLEISET VUOKRAUSEHDOT

MÖKKI:

SITOVUUS

Vuokralleottaja hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan mökin käyttöön liittyvät varausehdot maksamalla varausmaksun. Varausehdot sitovat kumpaakin osapuolta, kun vuokralleottaja on suorittanut ennakkomaksun tai koko vuokrahinnan sovittuun eräpäivään mennessä.

VARAUS

Varauksen tehtyään vuokralleottaja saa vahvistuksen varauksestaan. Varaus on vahvistettu ja sitova, kun vuokralleottaja on maksanut ennakkomaksun tai koko vuokra summan.

PERUUTUKSET

Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti sähköpostilla vuokranantajalle. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, kun tieto peruutuksesta on saapunut kirjallisesti. Varausmaksua ei palauteta, vuokrauksen kausiluonteisuuden vuoksi. Jos peruutus on tehty myöhemmin kuin 28 vrk:ta* ennen vuokrauksen alkamista se ei oikeuta loppuvuokranmaksun palautukseen. Mikäli peruutus tehdään oman tai lähiomaisen sairauden, onnettomuuden tms. syyn vuoksi, on vuokralleottaja oikeutettu saamaan maksamansa varauksen takaisin lukuun ottamatta varausmaksua. Peruutuksen syystä on vuokranantajalla oikeus vaatia lääkärintodistus tai muu luotettava selvitys. Lääkärintodistus tai muu luotettava kirjallinen selvitys tulee lähettää välittömästi. 

VUOKRANANTAJAN OIKEUS PERUA VARAUS

Ylivoimaisen esteen sattuessa, voi vuokranantaja peruuttaa varauksen. Tällöin vuokralleottaja saa maksamansa vuokran kokonaisuudessaan takaisin.

Mikäli varausta ei makseta sovittuna eräpäivinä katsotaan varaus peruuntuneeksi ilman ennakkoilmoitusta.

AVAINKOODIN LUOVUTUS

Avainkoodi luovutetaan, kun vuokralleottaja on maksanut vuokran kokonaisuudessaan. Jos koodi unohtuu niin sitä voi kysyä Vuokrapalvelulta joko sähköpostilla tai puhelimitse viestillä.

OLESKELU LOMAKOHTEESSA

Huoneisto on asiakkaan käytössä tulopäivästä klo 15.00:sta lähtöpäivään klo 12.00 saakka. Mökki on yksityisten ihmisten omaisuutta ja siellä on käyttäydyttävä asiallisesti ja muita esim. naapureita häiritsemättä. Saunassa on käytettävä peflettejä ja vuokralleottajan on tuotava mukanaan henkilökökohtaiset hygieniatuotteet, shampoot ja saippuat. Mökistä ei saa vetää sähköä autojen jatkuvaan lämmitykseen. Autolle löytyy oma lämmitystolpLIINAVAATTEET JA PYYHKEET

Liinavaatteet ja pyyhkeet sisältyy vuokraan.

POREALLAS

Porealtaan käyttö kuuluu vuokraan. Muista sulkea kansi aina kun poistut altaasta ettei järjestelmä pääse liikaa jäähtymään tai jopa jäätymään. Väärinkäytöstä aiheutuneet vahingot korvaa vuokralleottaja täysimääräisesti. Tarkemmat lisäohjeet löytyy mökistä.

SIIVOUS JA SIIVOUSMAKSU

Vuokralleottaja vastaa huoneiston siivouksesta vuokra-aikana ja sen päättyessä ellei ole toisin sovittu. Vuokralleottajan on tehtävä normaalia päivittäissiivousta sekä loppusiivous. Mikäli loppusiivousta ei ole tehty, vaikka vuokrausta tehtäessä on niin sovittu, on loppusiivousmaksu 300 € (ennakkoon sovittuna 70 €). Tarkastuksen vuokralleottajan lähdettyä tekee huolitsija. Suurta ja erityistä puhdistusta vaativat työt, kuten oksennuksen siivous, hinnoitellaan erikseen.

VAHINGOT

Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan huoneistolle tai sen irtaimistolle mahdollisesti aiheuttamansa vahingot kokonaisuudessaan. Mikäli vahingot ovat syntyneet välinpitämättömyydestä vierasta omaisuutta kohtaan, asiaa käsitellään ilkivaltana, joka ilmoitetaan aina poliisille ja josta vaaditaan korjauskustannusten lisäksi vahingonkorvaus. Mikäli korvausvaatimuksesta ei päästä vuokralleottajan kanssa yksimielisyyteen, käsitellään asia tapauskohtaisesti Vuokrapalvelun kotikunnan käräjäoikeudessa.

MÖKIN VUOKRAUS ETEENPÄIN

Mökin vuokraus edelleen kolmannelle osapuolelle on ehdottomasti kielletty. Mökin vuokrasopimus purkautuu välittömästi mikäli väärinkäytöstä havaitaan.

TUPAKOITI JA LEMMIKKIELÄIMET

Huoneistossa tupakointi ehdottomasti kielletty. Lemmikkieläimistä sovittava erikseen.

HENKILÖMÄÄRÄ

Henkilömäärä ei saa ylittää varauksessa ilmoitettua määrää. Teltan tai asuntovaunujen/-autojen käyttö ilman vuokranantajan lupaa lomakohteen tontilla on kielletty.

SITOVUUS

Vuokralleottaja hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan mökin käyttöön liittyvät varausehdot maksamalla varausmaksun. Varausehdot sitovat kumpaakin osapuolta, kun vuokralleottaja on suorittanut ennakkomaksun tai koko vuokrahinnan.

MATKAILUAJONEUVOT:

 

1. MATKAILUAUTON JA ASUNTOVAUNUN VUOKRAUSSOPIMUKSEN SYNTYMINEN
Vuokrasopimus syntyy varausmaksun/kokosumman suorittamisen jälkeen. 
Vuokraajalla tulee olla voimassa oleva ajokortti,
olosuhteisiin nähden riittävä ajotaito, vähintään yhden vuoden ajokokemus sekä
Vuokrapalvelun erikseen vuokrasopimuksessa edellyttämä ikä. 

2. MATKAILUAUTON JA ASUNTOVAUNUN LUOVUTUS VUOKRAAJAN KÄYTTÖÖN
Vuokrapalvelun on luovutettava auto vuokraajalle käyttökuntoisena ja
sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Lisäksi Vuokrapalvelun tulee antaa Vuokraajan
erillisestä pyynnöstä riittävä opastus auton/vaunun käytöstä.
Vuokrattava auto/vaunu on tarkistettu Vuokrapalvelun toimesta
ennen Vuokraajalle luovuttamista. Kuitenkin myös Vuokraaja on velvollinen tarkistamaan
auton vastaanoton yhteydessä autossa mahdollisesti jo olevien vaurioiden tai puutteiden
todentamiseksi. Mahdollisista vaurioista tai puutteista on heti ilmoitettava Vuokrapalvelulle.

3. MATKAILUAUTON JA ASUNTOVAUNUN KÄYTTÖ VUOKRAUKSEN AIKANA
Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan autosta/vaunusta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö
omastaan sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta.
Vuokraaja sitoutuu käyttämään autoa/vaunua vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla.
Vuokraajan on vuokra-aikana huolehdittava auton kunnon normaalista tarkkailusta kuten
rengaspaineista sekä öljy- ja muiden nestemäärien riittävästä täytöstä. Auton/vaunun jäädessä
hetkeksikin pysäköidyksi, se on ehdottomasti lukittava.
Vuokraaja sitoutuu itse kuljettamaan autoa. Hän saa luovuttaa auton/vaunun toiselle tai toisen
kuljetettavaksi vain jos vuokrasopimukseen on erikseen merkitty lupa siihen. Vuokraajalla
(kuljettajalla) tulee olla voimassa oleva ajokortti ja vähintään yhden vuoden ajokokemus.
Lisäksi hänen tulee täyttää Vuokrapalvelun edellyttämät ikävaatimukset. Vuokraaja on
velvollinen antamaan tiedon tämän sopimuksen sisällöstä sille henkilölle, jolle hän tämän
sopimuksen puitteissa vuokrakohteen luovuttaa.
Auton käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, hinaukseen, kilpailuihin tai niiden
harjoituksiin, ajo-opetukseen sekä jäällä ajamiseen virallisesti merkittyjen jääteiden
ulkopuolella on kielletty. Autoa ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle ellei siitä ole
Vuokrapalvelun kanssa erikseen sovittu. Tupakointi ja kotieläinten kuljetus autossa on
kielletty. Lemmikeistä sovittava erikseen.
Vuokraaja vastaa aina täysimääräisesti vuokra-aikana auton käyttämisestä aiheutuneista
pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksuista, yksityisen pysäköinninvalvonnan maksuista,
ylikuormamaksuista, rikesakoista, ylinopeudesta ja muusta liikennerikoksesta tai
rikkomuksesta aiheutuneesta sakosta, tietullimaksusta sekä ruuhkamaksusta. Vuokraaja
tiedostaa, että Vuokrapalvelu voi toimittaa viranomaisille tai yksityisille
pysäköinninvalvonnan yrityksille Vuokraajan henkilötietoja edellä todettujen
seuraamusmaksujen määräämiseksi.
Vuokraaja maksaa käyttämänsä polttoaineen. Autossa käytettävä polttoaine ilmenee
vuokrasopimuksesta ja auton tankin luukusta. Vuokraaja vastaa väärän polttoaineen
tankkaamisesta tai käytöstä autolle aiheutuvista vahingoista täysimääräisesti. Mikäli
Vuokraaja palauttaa auton vajaalla tankilla, Vuokrapalvelulla on oikeus veloittaa puuttuva
polttoaine Vuokraajalta.

4. VUOKRAAJAN VASTUU MATKAILUAUTOSTA/ASUNTOVAUNUSTA  JA SEN VARUSTEISTA VUOKRA-AIKANA,
OMAVASTUUT
Vuokraaja on velvollinen korvaamaan Vuokrapalvelulle autoa/vaunua tai sen varusteita vuokra-aikana
kohdanneet vahingot ja katoamiset sekä maksamaan auton/vaunun korjauksen ajalta seisontaajan
korvauksena Sopimuksen mukaista vuokraa enintään 30 päivän ajalta. Vuokraajan
vastuu on kuitenkin rajattu vuokrasopimuksessa todettuun perusomavastuuosuuteen.
Perusomavastuu veloitetaan jokaisesta vahingosta erikseen. 
Vuokraaja on velvollinen korvaamaan Vuokrapalvelulle vahingot täysimääräisinä ilman
omavastuurajoitusta, mikäli vahingot ovat syntyneet tai aiheutuneet jollain seuraavista
tavoista: ylikuormaus, autossa tupakointi, vauriot auton verhoiluissa, yli- tai
vajaapaineisilla renkailla ajaminen, avainten katoaminen, väärän polttoaineen
käyttäminen, lumivahingot kun niistä on varoitettu merkeillä, ajaminen ajoneuvon koko
huomioon ottaen liian ahtaissa tiloissa, huonokuntoisilla teillä tai alueilla ajaminen tai
auton muu huolimaton tai virheellinen käyttö. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan
Vuokrapalvelulle auton/vaunun epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja
puhdistuskustannukset. Sekä lemmikin aiheuttamasta vahingosta.
Vuokraajan täysimääräinen korvausvelvollisuus koskee aina myös vahinkoja, jotka ovat
välittömästi tai välillisesti johtuneet Vuokraajan rikollisesta menettelystä, auton/vaunun käytöstä
alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena tai muusta tahallisuudesta tai
törkeästä tuottamuksesta tapahtuneesta sopimusehtojen rikkomisesta.
Vuokraaja vapautuu korvausvastuustaan Vuokrapalvelulle myös omavastuun osalta, mikäli
Vuokrapalvelu saa vahingosta täyden korvauksen mahdolliselta kolmantena osapuolena
olevalta vahingonaiheuttajalta tai tämän vakuutusyhtiöltä.

5. MENETTELY MATKAILUAUTOA/ASUNTOVAUNUA KOHDANNEESSA VAHINKO- TAI RIKKOUTUMISTAPAUKSESSA
Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava Vuokrapalvelulle autoon/vaunuun vuokra-aikana tulevasta
viasta tai autoa kohdanneesta vahingosta. Autoa/vaunua kohdanneesta rikoksesta,
liikennevahingosta sekä henkilö- ja eläinvahingosta on aina ilmoitettava heti myös
poliisille. Vahinkotilanteessa Vuokraajan on aina täytettävä kirjallinen vahinkoilmoitus
Vuokrapalvelulle. Vuokraaja vastaa edellä todettujen ilmoitusten laiminlyönnistä johtuneista
vahingoista täysimääräisestä.
Vuokrapalvelu vastaa autossa/vaunussa vuokra-aikana ilmenevästä teknisestä viasta, joka ei johdu
Vuokraajan käyttövirheestä ja/tai huolimattomuudesta. Edellyttäen että virhe tai vika on
Vuokrapalvelun vastuulla ja mikäli se on matkan jatkamiseksi välttämätöntä, Vuokraaja voi
oma-aloitteisesti korjauttaa autoa Vuokraamon kustannuksella enintään 100 euron arvosta.
Korjaustyöstä ja suoritetusta maksusta on toimitettava tosite Vuokrapalvelulle..

6. VUOKRAN MAKSAMINEN

Vuokraaja maksaa sopimuksen mukaisen
vuokran mahdollisine lisineen maksukortillaan (varausmaksun voi suorittaa verkkopankissa). 
ja siten hyväksyy ennakkoon vuokrauksesta laadittavan lopullisen laskelman ilman, että hän
allekirjoittaa sitä henkilökohtaisesti.
Vuokraamolla on oikeus, silloin kun peruste tähän on olemassa,
veloittaa vuokrasopimuksessa yksilöidyltä Vuokraajan luottokortilta sopimuksen mukaisen
vuokran lisäksi lisäveloituksia seuraavista asioista: sopimuksen mukainen
perusomavastuu, polttoaineveloitukset, vuokra-ajan pidentymisestä johtuvat vuokrat ja
maksut, auton toimitus- ja noutoveloitukset, auton käytöstä vuokra-ajan aikana
aiheutuneet pysäköintivirhemaksut, yksityisen pysäköinninvalvonnan maksut, rikemaksut,
sakot, tietullit, ruuhkamaksut, ylikuormamaksut ja muut vastaavat maksut
hallintokuluineen.
Mikäli sopimukseen Vuokraajaksi merkitty juridinen henkilö ei halua tai kykene
maksamaan vuokraa, sanotun Vuokraajan puolesta sopimuksen allekirjoittanut henkilö
vastaa vuokrasta sekä mahdollisista vuokraukseen liittyvistä näiden ehtojen mukaisista
lisämaksuista henkilökohtaisesti. Vuokraamolla on lisäksi oikeus milloin se katsoo
tarpeelliseksi, vaatia Vuokraajalta vuokrauksesta johtuvien maksujen vakuudeksi 2
luottokorttia.

7. VUOKRAPALVELUN VASTUU MATKAILUAUTOSSA/ASUNTOVAUNUSSA OLEVASTA VIRHEESTÄ JA VIIVÄSTYKSESTÄ
Mikäli autossa/vaunussa ilmenee vuokra-aikana tekninen vika tai muu virhe, josta Vuokraaja ei ole
vuokrausehtojen mukaan vastuussa, Vuokraaja voi vaatia Vuokrapalvelulta virheen
korjaamista tai virhettä vastaavaa hinnanalennusta.
Mikäli Vuokrapalvelu ei kykene luovuttamaan vuokra-autoa/vaunua Vuokraajan käyttöön
vuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti, Vuokraajalla on oikeus saada maksettu vuokra takaisin kokonaisuudessaan.

8. MATKAILUAUTON/ASUNTOVAUNUN PALAUTTAMINEN SOPIMUKSEN MUKAISEN VUOKRA-AJAN PÄÄTTYESSÄ
Vuokraajan on palautettava auto/vaunu kaikkine varusteineen sovittuun paikkaan vuokra-ajan
päättyessä. Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy, kun auto avaimineen on
palautettu vuokrapalveluun tai kun vuokrapalvelu on saanut vuokraajan ilmoituksen auton/vaunun
palauttamisesta vuokrapalvelun hyväksymään paikkaan. Mikäli autoavaunua ei ole näin palautettu
eikä vuokra-ajan jatkosta ole todistettavasti sovittu, Vuokrapalvelu voi ilmoittaa asian
poliisille.
Vuokrapalvelulla on oikeus periä Vuokraajalta täysimääräinen vuokra auton/vaunun palautusviiveen
ajalta sekä korvaus viiveestä Vuokraamolle aiheutuneista ylimääräisistä töistä ja muista
asiaan liittyvistä taloudellisista vahingoista. Mikäli muusta ei ole sovittu, auto on
palautettava täydellä tankilla.
Vuokraamo ei vastaa matkailuautoon/asuntovaunuun palautushetkellä jätetystä omaisuudesta.

9. MATKAILUAUTON/ASUNTOVAUNUN PALAUTTAMINEN ENNEN SOVITUN VUOKRA-AJAN PÄÄTTYMISTÄ
Jos vuokraaja palauttaa auton/vaunun ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä, vuokra määräytyy
käytetyn vuokra-ajan mukaan sopimuksen mukaisin hinnoitteluperustein. Mikäli auto/vaunu on
vuokrattu erityisehdoin, auton ennenaikainen palauttaminen saattaa johtaa hinnastotyypin
vaihtumiseen ja sen myötä vuorokausihinnan muuttumiseen.

10. SOPIMUKSEN PURKAMINEN
Vuokrapalvelulla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, jos käy ilmi, että Vuokraaja rikkoo
olennaisesti sopimusehtoja. Vuokraaja on tällöin velvollinen välittömästi palauttamaan
auton/vaunun kaikkine varusteineen sovittuun palautuspaikkaan.
Kumpi tahansa osapuoli voi purkaa sopimuksen, mikäli auto/vaunu varastetaan tai autoon/vaunuun tulee
Vuokrapalvelun vastuulla oleva auton/vaunun käytön estävä vika eikä Vuokrapalvelulla ole toimitaa korvaavaa
autoa/vaunua kohtuullisessa ajassa ilmoituksesta.

11. VUOKRASOPIMUSTA KOSKEVAT RIIDAT
Vuokrasopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti
neuvottelemalla. Jos erimielisyys saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, asian ratkaisee
Vuokrapalvelun kotipaikan käräjäoikeus tai kuluttajariitatapauksissa muu lain mukainen
alioikeus.

12. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY JA TIETOSUOJA

Vuokrapalvelu rekisterinpitäjänä voi käyttää Vuokraajan henkilötietoja (sekä lisäkuljettajan
ja/tai valtuutetun kuljettajan henkilötietoja), jotka on kerätty tämän
vuokrasopimuksen tai vastaavan sopimuksen tai palvelun yhteydessä
ja luovuttaa niitä noudattaen tietosuojalansäädäntöä
tarkoituksiin, jotka on kuvattu tässä vuokrasopimuksessa.
Asiakkaan Henkilötietoja voidaan käyttää seuraavia tarkoituksia varten ja seuraavan
oikeusperustan nojalla:
 vuokrasuhteen ja kaupallisten suhteiden hoitamiseksi, kommunikoidakseen
Asiakkaan kanssa tai avustaakseen vuokrauksessa. Vuokrapalvelu käsittelee Asiakkaan
Henkilötietoja tähän tarkoitukseen (i) sopimukseen liittyvien velvollisuuksien nojalla
(esim. laskutus) tai (ii) oikeutettujen etujen perusteella varmistaakseen vaadittujen
palveluiden tehokkaan toimittamisen, mikäli näitä etuja ei syrjäytä Asiakkaan
tietosuojaan liittyvät oikeudet;
 säilyttämiksi liittyen mihin tahansa vaaratilanteisiin, jotka liittyvät Asiakkaan
asiointiin Vuokrapalvelun kanssa, jos Vuokrapalvelu katsoo, että vaaratilanteen
seurauksena Asiakas voi olla riski tuleville vuokrauksille. Vuokrapalvelu käsittelee
Asiakkaan Henkilötietoja tähän tarkoitukseen oikeutettujen etujensa perusteella
suojellakseen työntekijöitään, muita asiakkaita, julkisyhteisöä ja sen omaisuutta
turvallisuusriskeiltä ja taloudellisilta riskeiltä pohjautuen asiakkaan aikaisempaan
käytökseen, mikäli näitä etuja ei syrjäytä Asiakkaan tietosuojaan liittyvät oikeudet;
 Asiakkaan antamien henkilökohtaisten tietojen, ajokortti- ja luottotietojen (mukaan
lukien Asiakkaan Henkilötiedot) tarkistamiseksi luottolaitosten,
ajoneuvorekisteröintikeskuksien, petosten torjuntaan liittyvien
virastojen/tietokantojen tai muiden tietolähteiden kautta. Vuokrapalvelu käsittelee
Asiakkaan Henkilötietoja tähän tarkoitukseen oikeutettujen etujensa perusteella
estääkseen petoksia, mikäli näitä etuja ei syrjäytä Asiakkaan tietosuojaan liittyvät
oikeudet;
 yksityiskohtaisten tietojen toimittamiseksi kaikista vaaratilanteista, joissa Asiakas on
osallisina (mukaan lukien Asiakkaan Henkilötiedot) asiaankuuluville
vakuutustietokantoja ylläpitäville tahoille. Vuokrapalvelu käsittelee Asiakkaan
Henkilötietoja tähän tarkoitukseen, jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi,
esittämiseksi tai puolustamiseksi;
 tietojen toimittamiseksi valtion virastoille, jotka valvovat tieliikennettä koskevia
ohjelmia, joiden tarkoituksena on avustaa kaikkien liikennesääntöjen valvontaa
vuokra-aikana. Vuokrapalvelu käsittelee Asiakkaan Henkilötietoja tähän tarkoitukseen,
jotta voidaan varmistaa, että se noudattaa lakisääteisiä velvoitteita;
 tietojen toimittamiseksi asianomaiselle ajoneuvoverotusta valvoville viranomaisille,
perintätoimistoille, luottotietoyrityksille ja muille asiaan liittyville organisaatioille tai
viranomaisille (i) mikäli se on välttämätöntä sopimuksen perusteella, (ii) lakisääteisen
velvoitteen noudattamiseksi ja/tai (iii) Vuokraamon oikeutetun edun perusteella periä
erääntynyt velka;
 puhelimitse tehtävien asiakastyytyväisyyskyselyiden suorittamiseksi;
 markkinoimiseksi (esimerkiksi postitse tai sähköisellä viestintävälineellä) mukaan
lukien kohdennettu mainonta sivustoillamme, valituilla yhteistyökumppanisivustoilla
ja sosiaalisissa verkostoissa;
 tilastojen ja analyysien laatimiseksi tuotteiden ja palveluiden käytöstä, mukaan
lukien tilastot, jotka perustuvat anonymisoituun dataan, jonka avulla voimme
tulevaisuudessa tarjota parempaa asiakaspalvelua, tuotteita, ominaisuuksia ja
toimintoja.
 tuotteiden kehittämiseksi ja liiketoiminnan suunnittelua varten oikeutetun edun
perusteella;
 lakisääteiset velvollisuuksien ja velvoitteiden kuten verolainsäädäntöön tai
kirjanpitoon liittyvien velvollisuuksien noudattamiseksi; ja
 tuotteidemme ja palveluidemme turvallisuuden varmistamiseksi ja väärinkäytösten
ehkäisemiseksi sekä IT-ympäristöjemme turvallisuuden ja tietosuojan
varmistamiseksi.
Vuokrapalvelu voi jakaa Asiakkaan Henkilötietoja kolmannen osapuolen kanssa, kuten (1)
maksu-, hallinto- ja teknisten tukipalvelujen tarjoajien, (2) vakuutuspalveluita , yrityspuolen
vuokrausta tarjoavien yhteistyökumppaneiden taikka muiden asiakkaiden tai
yhteistyökumppaneiden kanssa vuokraustoiminnan helpottamiseksi, (3) viestintäpalveluiden
tarjoajien, jotka lähettävät sähköpostia ja muita mainontaan ja palveluihin liittyvää
viestintää meidän puolestamme, (4) asiakastukipalvelua tarjoavien tahojen kanssa
tarjotaksemme sinulle asiakaspalvelua, (5) laskutus- ja perintäpalveluita tarjoavien
palveluntarjoajien, (6) reklamaatioiden käsittelijöiden, (7) mainonta- ja markkinointiyhteistyökumppaneidemme
ja kolmansien osapuolten medioiden mukaan lukien sosiaalisen
median sivustot ja (8) muiden palveluntarjoajien.
Vuokrapalvelu voi käyttää/luoivuttaa Henkilötietoja seuraavia
tarkoituksia varten:
 
käsitellä Asiakkaan Henkilötietoja hoitaakseen vuokrasuhteita sekä kaupallisia
suhteita, kommunikoidakseen Asiakkaan kanssa tai avustaakseen vuokrauksessa.
Vuokrapalvelu käsittelee Asiakkaan Henkilötietoja tähän tarkoitukseen (i) sopimukseen
perustuvan velvollisuuden perusteella (esim. laskutus) tai (ii) oikeutettujen etujen
perusteella varmistaakseen vaadittujen palveluiden tehokkaan toimittamisen, mikäli
näitä etuja ei syrjäytä Asiakkaan tietosuojaan liittyvät oikeudet;
 säilyttää Asiakkaan Henkilötietoja liittyen mihin tahansa vaaratilanteisiin, jotka
liittyvät Asiakkaan asiointiin Vuokrapalvelun kanssa, jos Vuokrapalvelu katsoo, että
vaaratilanteen seurauksena Asiakas voi olla riski tuleville vuokrauksille. Vuokrapalvelu
käsittelee Asiakkaan Henkilötietoja tähän tarkoitukseen oikeutettujen etujensa
perusteella suojellakseen työntekijöitään, muita asiakkaita, julkisyhteisöä ja sen
omaisuutta turvallisuusriskeiltä ja taloudellisilta riskeiltä pohjautuen asiakkaan
aikaisempaan käytökseen, mikäli näitä etuja ei syrjäytä Asiakkaan tietosuojaan
liittyvät oikeudet;
 käsitellä Asiakkaan Henkilötietoja puhelimitse tehtäviä asiakastyytyväisyyskyselyitä
varten. Vuokrapalvelu käsittelee Asiakkaan Henkilötietoja tähän tarkoitukseen
oikeutettujen etujensa perusteella varmistaakseen tarjoamiensa palveluiden
asiakastyytyväisyyden, mikäli näitä etuja ei syrjäytä Asiakkaan tietosuojaan liittyvät
oikeudet;
 lähettää Asiakkaalle mainontaa (esimerkiksi postitse tai sähköisellä viestinnällä)
samankaltaisista tuotteista tai palveluista, joiden Vuokrapalvelu ajattelee mahdollisesti
kiinnostavan henkilöä. Tähän voi kuulua kohdennettua mainontaa Enterprisen
sivustoilla, valittujen yhteistyökumppaneiden sivustoilla ja sosiaalisissa verkostoissa.
Enterprise käsittelee Asiakkaan Henkilötietoja tähän tarkoitukseen oikeutettujen
etujensa perusteella harjoittaakseen markkinointia, mikäli näitä etuja ei syrjäytä
Asiakkaan tietosuojaan liittyvät oikeudet, mutta tarvittaessa pyytää Asiakkaan
suostumuksen tietojen keräämisen yhteydessä; ja
 laatia tilastoja ja analyyseja Asiakkaan Vuokrapalvelun tuotteiden ja palveluiden
käytöstä, mukaan lukien tilastot, jotka perustuvat anonymisoituun dataan, jonka
avulla Vuokrapalvelu voi tulevaisuudessa tarjota Asiakkaille parempaa asiakaspalvelua,
tuotteita, ominaisuuksia ja toimintoja.

Vuokrapalvelu säilyttää Asiakkaan Henkilötietoja kaupallisesti perusteet huomioiden
kohtuullisen ajan ja erityislainsäädännön tai käytäntöjen sekä Tietosuojaselosteen
mukaisesti. Määrättyyn tarkoitukseen kerättyjä tietoja käytetään vain tähän tarkoitukseen.
Dataa voidaan kuitenkin vielä tämän jälkeen käyttää tilastollisiin, markkinointi-, arkistointija
muihin analyyttisiin tarkoituksiin.

Asiakkailla on sovellettavassa tietosuojalainsäädännössä säädetyt oikeudet, kuten oikeus: (i)
saada ja siirtää Henkilötietonsa (mukaan lukien tietyissä tapauksissa yleisesti käytetty,
koneellisesti luettava muoto); (ii) saada Henkilötietonsa korjattua (mikäli se on virheellistä
tai puutteellista), (iii) saada Henkilötietonsa poistettua, kun Vuokrapalvelulla ei ole enää
perusteita käsitellä niitä; (iv) saada Henkilötietojensa käsittelyä rajoitettua; (v) vastustaa
Henkilötietojen käsittelyä tietyissä tilanteissa; (vi) tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja
(vii) peruuttaa suostumus, mikäli Asiakkaan Henkilötietojen käsittely perustuu
suostumukseen. Peruuttamisella ei ole vaikutusta peruutusta aiemmin suoritettuun
käsittelyyn.

Jos Asiakkaalla on kysyttävää Henkilötietojensa käsittelystä, lisätietoja voi pyytää
osoitteesta: vuokrapalvelulumili@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fiFI